Brezplačna dostava za naročila nad 33 €
Meni

                         IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

 

Podjetje INGINAILS Ltd. (podjetje ima registriran sedež na Starozagorski 6, 00 23 Košice; matična številka: 36748994) se ukvarja s spletno prodajo blaga, zato potrebuje osnovne osebne podatke strank, da lahko sprejema in odpravlja njihova naročila. 

 

Vsi osebni podatki, ki so jih dale stranke podjetja, so za nas pomembni, zato bomo skrbno varovali osebne podatke in zasebnost svojih strank. Osebne podatke obdelujemo v skladu z uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov (GDPR oz. Splošna uredba o varstvu podatkov) in v skladu z zakonom 18/2018 o varstvu osebnih podatkov in spremembah nekaterih nekaterih drugih zakonov.

 

Novi zakon posodablja izvirne zakone o varstvu podatkov, ki dopolnjujejo GDPR - Splošno uredbo o varstvu podatkov. Zakon velja od 25. maja 2018.

 

GDPR pomeni katero koli informacijo, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo. Osebni podatki so vaše ime, priimek, naslov, identifikacijska številka, telefonska številka in posebne značilnosti, izražajoče katero koli vrsto identitete te fizične osebe, ki jo lahko identificira tretja oseba. To je tudi fotografija, prstni odtis, glasovni posnetek, številka bančnega računa in sledenje GPS. Novi zakon razširja obseg osebnih podatkov, tako da vključujejo nove vrste podatkov, kot so naslov IP in piškotki.

 

Novi zakon zaostruje pomembnost pravnoveljavne privolitve v obdelavo osebnih podatkov, ki morajo biti opredeljeni kot določeni, prostovoljno dani,  zavestni in nedvoumni. Prosimo vas, da pozorno preberete ta pravilnik, saj želimo, da nam zagotovite svoje osebne podatke zakonito, prostovoljno, svobodno,  zavestno, natančno in nedvoumno, saj določa osnovna načela in mehanizme, kako obdelujemo vaše osebne podatke.

 

Ravnamo v skladu s politiko GDPR, saj je za nas varovanje vaše zasebnosti resna in spoštljiva obveza.

 

 

Vaši osebni podatki so uporabljeni izključno za:

 • obdelavo prejetega naročila,
 • obdelavo prejetega plačila,
 • odpravo naročenega blaga,
 • pošiljanje obvestila o statusu vašega naročila,
 • vračilo blaga ali kupnine,
 • obravnavanje reklamacij,
 • obveščanje o novicah, znižanjih, bonusih in drugih posebnih ponudbah, ki jih pošiljamo po e-pošti v obliki novičnika. Novice pošiljamo izključno z vašim soglasjem, ki ga daste prostovoljno in svobodno, s tem da odkljukate ustrezno okence ob oddajanju naročila (Strinjam se s pogoji poslovanja).

 

Obveščamo vas, da imate kadar koli popolno pravico do odstopa ali preklica soglasja.

 

Osnovna dejstva o politiki varovanja osebnih podatkov

 

»Osebni podatki« so vse informacije v zvezi z osebo, na katero se nanašajo in ki je določena ali določljiva (»oseba, na katero se nanašajo podatki«); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti z navedbo imena, identifikacijske številke, podatkov o lokaciji, spletnega identifikatorja ali z navedbo enega ali več dejavnikov, značilnih za njegovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno identiteto.

 

»Obdelava« pomeni vsako operacijo ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali skupinah osebnih podatkov, ne glede na to, ali s samodejnimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje,  organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, razkritje s prenosom, razširjanjem ali ročno razpolaganje, usklajevanje ali kombinacijo, omejitvijo, izbrisom ali uničenjem.

 

»Profiliranje« pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki obsega uporabo osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov v zvezi s fizično osebo, zlasti za analizo ali predvidevanje vidikov v zvezi z uspešnostjo te fizične osebe pri delu, gospodarskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem.

 

»Psevdonimizacija« pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se take dodatne informacije hranijo ločeno in zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se osebni podatki ne pripisujejo določeni ali določljivi fizični osebi.

 

»Zbirka« pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

»Upravljavec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in sredstva takšne obdelave določa zakonodaja Unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo z zakonodajo Unije ali zakonodajo države članice.

 

»Obdelovalec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

 

»Prejemnik« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugi organ, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne preiskave v z zakonodajo Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov ter v skladu z nameni obdelave.

 

»Tretja oseba« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali organ, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

 

»Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki« pomeni vsako prostovoljno, izrecno, zavestno in nedvoumno izražanje želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

»Kršitev varstva osebnih podatkov« pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

 

»Podatki o zdravstvenem stanju« pomeni osebne podatke, ki se nanašajo na telesno ali duševno zdravje posameznika, skupaj z zagotavljanjem zdravstvenih storitev, in razkrivajo informacije o njegovem zdravstvenem stanju.

 

»Glavni sedež« pomeni:

 1. v zvezi z upravljavcem pomeni kraj ustanovitve v Uniji, kjer se sprejemajo glavne odločitve glede namenov, pogojev in sredstev obdelave osebnih podatkov; če se odločitve glede namenov, pogojev in sredstev obdelave osebnih podatkov ne sprejemajo v Uniji, je glavni sedež kraj, v katerem se izvajajo glavni postopki obdelave v okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca v Uniji;
 2. v zvezi z obdelovalcem, ki ima sedeže v več kot eni državi članici, kraj njegove osrednje uprave v Uniji ali, če obdelovalec nima osrednje uprave v Uniji, sedež obdelovalca v Uniji, kjer se izvajajo glavne dejavnosti obdelave v okviru dejavnosti sedeža obdelovalca, kolikor za obdelovalca veljajo posebne obveznosti iz te uredbe.

 

»Predstavnik« pomeni fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo pisno imenuje upravljavec ali obdelovalec in ki predstavlja upravljavca ali obdelovalca v zvezi z njegovimi obveznostmi iz te uredbe.

 

»Podjetje« pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njeno pravno obliko, skupajs partnerstvi ali združenji, ki redno opravljajo gospodarsko dejavnost.

 

»Povezana družba« pomeni obvladujočo družbo in njene odvisne družbe.

 

»Zavezujoča poslovna pravila« pomeni politike na področju varstva osebnih podatkov, ki jih upravljavec ali obdelovalec s sedežem na ozemlju države članice spoštuje pri prenosih ali nizih prenosov osebnih podatkov upravljavcu ali obdelovalcu povezane družbe ali skupine podjetij, ki opravljajo skupno gospodarsko dejavnost, v eni ali več tretjih državah.

 

»Nadzorni organ« pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica.

 

»Zadevni nadzorni organ« pomeni nadzorni organ, ki ga obdelava osebnih podatkov zadeva, ker:

(a) ima upravljavec ali obdelovalec sedež na ozemlju države članice tega nadzornega organa;

(b) obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, s prebivališčem v državi članici tega nadzornega organa

ali (c) je bila vložena pritožba pri tem nadzornem organu.

 

»Čezmejna obdelava osebnih podatkov«:

Obdelava osebnih podatkov, ki potekajo v okviru dejavnosti ustanov v več kot eni državi članici upravljavca ali obdelovalca v Evropski uniji, kjer ima upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot eni državi članici; ali obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v okviru dejavnosti ene same ustanove upravljavca ali obdelovalca v Evropski uniji, vendar bistveno prizadene ali bi lahko bistveno vplivala na posameznike, na katere se podatki nanašajo, v več kot eni državi članici.

 

»Ustrezen in utemeljen ugovor« pomeni ugovor zoper osnutku odločitve glede tega, ali je bila uredba kršena, oziroma glede tega, ali je predvideno ukrepanje v zvezi z upravljavcem ali obdelovalcem v skladu s to uredbo, kar jasno navede pomen tveganja, ki ga predstavlja osnutek odločitve, kar zadeva temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in – kjer je to ustrezno – prosti pretok osebnih podatkov v Uniji.

 

»Mednarodna organizacija« pomeni organizacijo in njeni podrejene organe, ki jih ureja mednarodno pravo, ali kateri koli drugi organ, ki ga ustanovi ali je ustanovljen na podlagi dogovora med dvema državama ali več državami.

 

 

NAČELA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 

Osebni podatki so:

 • obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo (»zakonitost, poštenost in preglednost«);
 • zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava za arhiviranje v javnem interesu, za znanstveno in zgodovinsko raziskavo ali statistične namene (»omejitev namena«);
 • primerni, ustrezni in omejeni, na to, kolikor je nujno za namene, za katere se obdelujejo (»najmanjši obseh podatkov);
 • točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo (»točnost«); 5. 2016 L 119/35 Uradni list Evropske unije SK (1) DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (EU) 2015/1535 (UL L 241, 17.9.2015, str. 1);
 • hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s Člen 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (»omejitev shranjevanja«).

 

 

 

Pravice in obveznosti prodajalca in kupca

 

Kupec mora pri nakupu blaga in ustvarjanju uporabniškega računa zagotoviti resnične, trenutne in točne podatke. Registrirani kupec je dolžen prodajalca nemudoma obvestiti o vsaki spremembi teh podatkov.

 

Pogodbenici se strinjata, da je kupec, če je fizična oseba, dolžen v naročilu navesti svoje ime in priimek, naslov svojega stalnega prebivališča, skupaj s poštno številko, telefonsko številko in e-poštnim naslovom.

 

Pogodbenici se strinjata, da je kupec, če je pravna oseba, dolžen v naročilu navesti ime svojega podjetja, mesto poslovne enote, skupaj s poštno številko, registracijsko številko, telefonsko številko in elektronskim naslovom.

 

Kupčevi osebni podatki, vneseni med registracijo uporabniškega računa v trgovini, so zaščiteni z zakonom št. 122/2013 o varstvu osebnih podatkov in spremembah določenega člena, kakor je bil spremenjen s poznejšo zakonodajo in obdelan s strani prodajalca izključno za izpeljavo naročil in tržne namene.

 

Kupec lahko kadar koli pregleda in spremeni posredovane osebne podatke ter prekliče registracijo po prijavi v spletno stran spletne trgovine v razdelku Moj računVaši naslovi ali Vaši osebni podatki.

 

Prodajalec mora za ponudbo storitev poznati nekatere osebne podatke kupca. Prodajalec spoštuje kupčevo zasebnost, zato poskušamo zmanjšati količino teh podatkov na najbolj potrebne podatke in jih zaščitimo pred zlorabo. Delo prodajalca z osebnimi podatki je v celoti predmet pravnih norm Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Podrobnosti o nakupih, reklamacijah in drugih dejavnostih kupca v naši spletni trgovini so zaupne in zanje veljajo enaki varnostni predpisi kot pri delu z osebnimi podatki. Vsi pridobljeni podatki so zaščiteni pred zlorabo in se ne razkrijejo nobeni tretji osebi, razen podjetjem, ki zagotavljajo pošiljanje blaga ali plačilo in pridobijo le najmanjšo količino podatkov o stranki, ki so potrebni za uspešno odpravo blaga. Vsi podatki služijo samo izboljšanju kakovosti prodajalčevih storitev.

 

Kupec z odkljukanjem ustreznega okenca pred oddajo naročila lahko izrazi svoje soglasje v skladu s členom 11(1) zakona, da prodajalec obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke, zlasti tiste, ki so omenjeni zgoraj, in/ali tiste, ki so potrebni za prodajalčeve dejavnosti, povezane s pošiljanjem informacij o novih izdelkih, popustih na ponujeno blago, in jih obdeluje v vseh svojih informacijskih sistemih.

 

Kupec da soglasje prodajalcu v skladu s prejšnjim odstavkom teh pogojev poslovanja za določeno časovno obdobje, dokler se ne izpolni namen obdelave kupčvih osebnih podatkov. Po izpolnitvi namena obdelave bo prodajalec takoj zagotovil uničenje kupčevih osebnih podatkov. Kupec lahko kadar koli pisno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Soglasje poteče v roku enega meseca od prejema umika.

 

Prodajalec izjavlja, da bo za namene, ki niso navedeni v teh pogojih  poslovanja, vedno zbiral osebne podatke s kupčevim soglasjem, hkrati pa zagotavlja, da bodo takšni osebni podatki obdelani in uporabljeni izključno na način, ki ustreza namenu, za katerega so bili zbrani, in jih ne bo združil z osebnimi podatki, ki so bili pridobljeni za izpolnitev kupoprodajne pogodbe.

 

Kupec se pri ustvarjanju uporabniškega računa strinja, da bo prodajalec uporabil njegovo ime in e-poštni naslov za pošiljanje informacij o popustih, novicah in za druge trženjske dejavnosti. Vsako od teh e-poštnih sporočil vsebuje navodila, kako nam lahko preprosto prepoveste  pošiljanje teh e-sporočil in novičnikov.

 

Kupec ima pravico, da pisno pošlje: spremembe ali dopolnitve osebnih podatkov, pa tudi zahtevo za uničenje osebnih podatkov, ki jih je posredoval prodajalcu.

 

Kupec se z uporabo spletne trgovine prodajalca strinja z zbiranjem in uporabo svojih osebnih podatkov in sprejema zgoraj navedena pravila.

 

Stranka ima pravico vložiti zahtevek pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk), če se ugotovi, da je obdelava osebnih podatkov stranke v nasprotju z GDPR.

 

Varnost osebnih podatkov

 

Podjetje INGINAILS Ltd. odgovarja za varovanje vseh osebnih podatkov svojih strank.

Upravljavec je dolžen varovati pravice svojih strank, tako da zagotovi, da so vsi osebni podatki, ki jih ima, zaščiteni pred omejitvijo, izbrisom ali uničenjem, škodo, nepooblaščenim dostopom ali razkritjem ali katero koli nesprejemljivo metodo obdelovanja osebnih podatkov.

Upravljavec je dolžen vse osebne podatke, ki jih obdeluje, obravnavati kot zaupne. Obveza zaupnosti velja tudi po tem, ko je obdelava osebnih podatkov zaključena.

 

 

Opozorilo:

Upoštevajte, da naša spletna stran lahko vsebuje povezave drugih spletnih strani, ki jih upravlja tretja oseba. Nismo odgovorni za informacije, ki so objavljene na drugih spletnih straneh, ali njihove storitve in izdelke. Zagotavljanje osebnih podatkov drugim spletnim stranem je osebna odgovornost vsake stranke.

 

Ta načela obdelave osebnih podatkov veljajo od 25. maja 2018.